• Regulamin Programu lojalnościowego

W SKRÓCIE
Kazdy uczestnik który chce kożystać z programu programu lojalnościowego musi się zarejstrować w naszym sklepie www.zjawiskowo.com . Nastepnie przy każdym zakupie będą doliczne punkty które w kazdej chwili można wymienić na rabat przy kolejnych zakupach .
Za każde wydane 1 zł w sklepie www.zjawiskowo.com otrzymają państwo od na 1 punkt .
Punkty w kazdej chwili można wymienić na rabat przy zakupach w naszym sklepi www.zjawiskowo.com
10 Punkt = 1 Zł Rabatu
PRZYKŁAD: Zrobią państwo zakupu u nas w sklepie na koszt 500 zł wtedy my przyznamy 500 punktów które przy kolejnych zakupach można będzie wymienić na rabat o wysokości 50 zł
Punkty będą widzoczne po zalogowaniu się do naszego sklepu www.zjawiskowo.com
Program łączy się z innymi promocjami 


§ 1 PROGRAM I PUNKTY

1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów , do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na następujące Bonusy:
· upusty przeliczane 1 punkt = 1 zł upustu
Przykład:
„100 punktów – rabat na kolejne zakupy 100 złotych.”
2. Przyznawanie Punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień w sklepie internetowym www.zjawiskowo.com bądź wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych i czasie ich ważności w związku z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na stronie internetowej Programu.
3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze
4. Punkty mogą być wydane jedynie na rabaty przy zakupach w sklepie www.zjawiskowo.com
5. Program może być ograniczony czasowo.
6. Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora o czym Uczestnik informowany jest w Serwisie.
7. Punkty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.
8. Każda prawidłowo rozpoznana transakcja, za którą Uczestnik może otrzymać Punkty jest widoczna w historii transakcji.
9. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
10. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w naszym sklepie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu.
10. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator. Zasady te dostępne są na naszej stronie
§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:
1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Zjawiskowo .
2. Organizator – PRO-EFEKT GRZEGORZ MICHALUK Krzewica 85 ,21-560 Międzyrzec Podlaski, NIP: 5372605860, REGON: 368561035
3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika  wraz z informacjami dotyczącymi Programu. https://www.zjawiskowo.com/news/n/307/Regulamin-Programu-lojalnosciowego
4. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.
5. Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług Partnera lub oferowanych bezpośrednio przez Organizatora.
6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem
https://www.zjawiskowo.com/
8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez www.zjawiskowo.com
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Warunków Ogólnych
3. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów, gdzie w związku z realizacją zamówienia przez Użytkownika bądź innych działań. Punkty mogą być również przyznawane Uczestnikowi w związku z akcjami promocyjnymi. Przyznane Punkty będą mogli Użytkownicy wymienić na pięniądze którę będo mogli wydać w naszym sklepie internetowym www.zjawiskowo.com
4. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 14 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu www.zjawiskowo.com
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków ogólnych, regulaminu korzystania z serwisu https://www.zjawiskowo.com/news/n/67/Regulamin oraz regulaminu dotyczącego Programu i Konkursu.
3. Informacje dotyczące Programu, Użytkownik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.zjawiskowo.com
4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
5. Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie Partnera mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania upustów w zakupie usług w serwisie www.zjawiskowo.com
6. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane Punkty tylko jemu przyznane
7. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
§ 5 Prawa i obowiązki ORGANIZATORA
1. Organizator troszczy się o należyte działanie Serwisu oraz Programu o każdej porze.
2. Organizator przekaże i udostępni nabycie upustu przez Uczestnika poprzez udostepnienie na profilu Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:
· złamania zasad umowy oraz regulaminu;
· podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;
· podawania nieprawdziwych danych;
· podawania przez Partnera na stronie www informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem;
· niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera, z innych przyczyn niż siła wyższa.
4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
5. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 6 WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w programie www.zjawiskowo.com mogą zostać anulowane (wyzerowanie Konta) po upływie 12 miesięcy od ostatniej zmiany w saldzie konta. Również po upływie 12 miesięcy od ostatniego zalogowania się na konto w serwisie www.zjawiskowo.com może zostać cofnięty dostęp do Programu, a znajdujące się na nim punkty zostaną usunięte

7.Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.”
Organizator ma prawdo do zakończenia programu lojalnościowego w każdym czasie. W takim przypadku uzbierane punkty zostają na koncie klijenta